jjjjjohn

Window Still Life 073

.gif by john karel