jjjjjohn

Window Still Life 038

.gif by john karel