jjjjjohn

Window Still Life 042

.gif by john karel